В изпълнение на Решение №19 от Протокол №3 от 11.12.2019г. от заседание на ОбС – гр.Разлог:
1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд –Разлог и утвърждава следните условия, ред и правила за нейното провеждане:
1.1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1.1. да са на възраст от 21 до 68 години;
1.1.2. да имат настоящ адрес в община Разлог, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Разлог;
1.1.3. да имат завършено най-малко средно образование;
1.1.4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията (на осн. чл. 68, ал. 4 обстоятелството се установява служебно);
1.1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд –Разлог;
1.1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд –Разлог;
1.1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.
2. Утвърждава образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4).
3. В срок от 12.12.2019 г. до 12.02.2020 г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд –Разлог, подават в деловодството на Общински съвет –Разлог документите по т.2 от настоящото решение, към което прилагат следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие;
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.
Заявления – образец и приложения към тях се получават в 207 стая на Община Разлог, ул. „Стефан Стамболов“№1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Споделете или харесайте в социалните мрежи:
error