Регионът 

Пресконференция за европроект в община Сандански

На 02.01.2018 г. от 10:30 ч. в залата на общински съвет – Сандански в сградата на Община Сандански ще се проведе пресконференция за представяне на ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0085-C02.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се изпълнява от Община Сандански в партньорство с фондация „Институт за социални услуги в общността“.

Други публикации