Ново находище на лалугери откриха в Рила

При теренни наблюдения извършени от екип на ДНП „Рила“ беше установено ново находище на европейски лалугер в района на Каменити връх на 2400 м н. в. на територията на парка, съобщава в. „24 часа“

Високопланинските находища на вида в България са сравнително малко и изолирани, както по между си, така и от тези в околните низини. В Рила европейският лалугер се среща в субалпийските и алпийски ливади и пасища в района на връх Белмекен, на надморска височина 2000 – 2200 м.

ДНП „Рила“ планира извършване на допълнителни проучвания на новото находище в района, както и на нови потенциални места на разпространение.

Европейският лалугер е включен в Червения списък на Световния съюз за защита на природата, в Червената книга на България с категория „уязвим“, в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания и Директива за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна 92/43.