Две нови социални услуги се разкриват в община Симитли

С две нови заповеди на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане от май месец се разкриват  Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 24 места и Център за обществена подкрепа с капацитет 20 места. Социалните услуги, които ще могат да ползват жителите на община Симитли ще бъдат почасови, индивидуално и групово,  консултативни трудотерапевтични, обучителни и рехабилитационни дейности, които ще се предоставят от социални работници, логопед, психолози, трудотерапевти и рехабилитатори.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция се разкрива в сградата на бившия пансион в гр. Симитли, където доскоро се помещаваше „Център за интегрирани почасови социални услуги, предоставяни  в домашна среда и в общността “,  а Център за обществена подкрепа ще бъде в кв. „Ораново“ в една сграда заедно с Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Специализираните услуги ще могат да се предоставят и мобилно с цел по-широкото обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване.

Услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция ще се ползват от деца и лица с различни форми на зависимост, жертви на различни форми на насилие и експлоатация; деца и лица с временни травми/здравословни проблеми, както и деца и лица с трайни увреждания с протоколи от ЛКК или ЕР на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК и родители/близки на клиентите. Центърът за обществена подкрепа ще могат да посещават семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция. Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки; кандидати за или вече одобрени приемни семейства; кандидати за или вече одобрени осиновители; семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията; деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.

Заявления за услугите ще се подават на място в Центровете, където социалните работници ще ви информират за услугите, които могат да се позлват и необходимите документи или в Дирекция ,,Социално подпомагане’’ по местоживеене.

Екипът от специалисти ще има за цел да подкрепя индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на възрастните и децата от различни рискови целеви групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция.

Община Симитли  винаги е водена от мотото, че всеки е в правото си да живее живота си пълноценно, достойно и независимо.