ОБЯВА относно създаване на масиви за ползване на земедлески земи за стопанската 2018-2019 година на територията на община Разлог

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-709 / 02.08.2018г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „а” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земедлески земи за стопанската 2018-2019 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Разлог ще се проведат в сградата на Общинска служба по земеделие – Разлог, както следва:

На 17.08.2018г. от 10:00 ч. – за землищата на гр. Разлог, с/ Бачево, с. Баня, с. Долно Драглище, с. Горно Драглище, с. Годлево, с Добърско и с. Елешница.

МАРИАНА ТРЕНЧЕВА: (П)

Председател на комисия по Заповед № РД-709 /02.08.2018 г.

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

08.08.2018 г.