Днес на 15.03.2019 г. от 11.30 ч. в залата на Общински съвет в град Разлог се проведе заключителна конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог

Днес на 15.03.2019 г. от 11.30 ч. в залата на Общински съвет в град Разлог се проведе заключителна конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – втора група“ (СС „Многофамилна сграда Язо 13“ – ул. „Георги Бенковски“ 1, СС „Многофамилна сграда Надежда“ – ул. „Шейново“ 4, СС „Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” – ул. „Шейново“ 6, СС „Блок Илинден“ – ул. „Илинден“ 10, СС „15 Ятака“ – ул. „Цар Иван Асен“ II, бл. 1)“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0117-C03. По време на конференцията бяха представени постигнатите резултати и новите градски визии на блоковете.

По проекта са изпълнени строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под, както и други мерки набелязани при извършения енергиен одит на сградите. Освен тези мерки в изпълнение по проекта е осигурена достъпна среда за хора с увреждания за 5-те многофамилни жилищни сгради.
На заключителната конференция присъстваха, както представители на фирмата изпълнител, така и собственици и живущи в обновените блокове. Представителят на многофамилната жилищна сграда намираща се на ул. „Георги Бенковски“ 1, изказа своята благодарност за качествено извършените ремонтни дейности и коментира, че разходите за отопление са спаднали значително по време на настоящия отоплителен сезон.
Общата стойност на проекта е 1 297 408.59 лв., от които европейското съфинансиране е в размер 1 099 998.19 лв., националното съфинансиране е 194 117.33 лв. и собствено съфинансиране е 3 293.07 лв. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Разлог.
Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – втора група“ (СС „Многофамилна сграда Язо 13“ – ул. „Георги Бенковски“ 1, СС „Многофамилна сграда Надежда“ – ул. „Шейново“ 4, СС „Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” – ул. „Шейново“ 6, СС „Блок Илинден“ – ул. „Илинден“ 10, СС „15 Ятака“ – ул. „Цар Иван Асен“ II, бл. 1), Договор № BG16RFOP001-2.001-0117-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вашият коментар