ДОМЪТ НА КУЛТУРАТА, ГРАД САНДАНСКИ – МОДЕРНА, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА

На 15 март 2019 г. в Дома на културата в град Сандански, във фоайето на втори етаж 2 – Галерия, се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0094 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0094-С01, по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“ BG16RFOP001-2.001 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”

Бяха представени постигнатите резултати, изпълнените дейности и разходваните средства по бюджета на проекта за подобряване на енергийната ефективност в най-важната и представителна сграда на културната инфраструктура на град Сандански и община Сандански.

В края на пресконференцията се проведе кратък празничен концерт, на който присъстващите се насладиха на изпълненията на Вокална група „Звънче” с ръководител Здравка Гошевска и Общински танцов състав „Празник” с ръководител Михаил Митрев.

Наред с дейностите по проекта бяха извършени и редица обновления – на библиотеката, гримьорните, санитаро-хигиенните помещения, галерията на втори етаж също е в процес на цялостно обновление. Красиво озеленяване със съвременна поливна система разкрива пространството около Дома на културата, където вече цъфтят, подредени и прилежно поддържани различни видове сезонни цветни композиции и вечно зелени растения.

Кметът Котев изрази своето задоволство, че с ремонтните дейности бе вдъхнат нов живот на културния облик на града. Сандански се превръща в истински център на културни събития. В края на своето приветствие кметът съобщи, че ремонтите и обновленията продължават и вече има идеен проект за големия салон на Дома на културата, с което ще се промени цялостната визия на сградата.

Вашият коментар