Община Сатовча и общините  Доспат, Борино, Девин и Сърница  ще имат нова компостираща инсталация

Обектът ще бъде изграден в землището на доспатското село Барутин, в местността „Гайтанина“. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. 

Договорът с община Доспат е за изграждане на две инсталации  – за компостиране и за предварително третиране на битови отпадъци.

Целта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране.

Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 2150 тона годишно. Съоръжението за предварително третиране ще преработва 6400 тона смесено събрани битови отпадъци годишно.Това ще доведе до намаляването на депонираните отпадъци и оползотворяването на 100% на зелените отпадъци.

medium МОСВ кметове1

Двете инсталации ще обслужват над 40 000 жители на територията на общините Доспат, Сатовча, Девин, Борино и Сърница.

Съоръжението трябва да е готово до 1 година.

Проектът е на обща стойност 9 654 503,76 лева. От тази сума 6 198 106,87 лева са от Европейския фонд за регионално развитие, националното съфинансиране е в размер на 1 093 783,57 лева, собственият принос на петте общини е 830 063,72 лева, недопустимите разходи за финансиране, но необходими за изпълнението на проекта, са 1 532 549,60лева.

Вашият коментар