Общински съвет Благоевград проведе днес редовно заседание

 Сесията се състоя от 09,30 часа в зала „22 септември“. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на Общински съвет Благоевград Андон Тодоров.

Сесията бе проведена при следния дневен ред със 71 точки:

По точка първа питане от групата на ПП „ГЕРБ“ направи общинският съветник Кирил Илиев.

По точка втора Общинския съвет изслуша гражданина Илия Илиев, треньор по бокс в Благоевград.

По точка трета изказване направи гражданина Спас Митев.Той направи предложение за оттегляне и преразглеждане на включеното като точка 5 в дневния ред, предложение за даване на съгласие за ПУП – изменение плана за регулация (ПР) на УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв. 216а по плана на II-ри микрорайон.

По точка трета изказване направи представител на Американския университет в България Тодор Тодоров.

По точка пета  се изказаха общинските съветници: Ясен Неделчев, Албина Анева, д-р Владимир Пандев, Гергана Янчева, Рашко Динков, Кирил Илиев и Йосиф Кочев . След гласуване съвета взе решение Предложението, относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение плана за регулация (ПР) на УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв. 216а по плана на II-ри микрорайон, Благоевград за образуване на нов УПИ XXVII по имотни граници на имот с идентификатор 04279.617.222 по кадастралната карта на Благоевград, отпадане на предвидените алеи и озеленяване и предвиждане на две нови алеи за връзка с улица с осови точки О.Т. 136, О.Т. 128, да се върне в общинската администрация за преразглеждане.

По точка шеста относно предложение от Дейвид Еванс – Президент на Американски университет в България, съвета даде съгласие за удостояване на проф. д-р Христо Пенев Кротев със званието ”Почетен гражданин”, за принос в развитието на съвременната българска наука, култура и образование, по случай 60 годишният му юбилей.

По точка седма доц.д-р Валентин Василев направи годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на община Благоевград. Доц.д-р Валентин Василев представи избрания младежки омбудсман на Благоевград Мария Чорбаджийска и нейния заместник Симона Велева.

По точка осма Общинският съвет прие Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на Община Благоевград.

Общински съвет Благоевград дава съгласие председателят на съвета, да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

По точка 16 относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи, съвета даде съгласие за  финансова помощ за скъпоструващо лечение на тежки заболявания  на 41-годишния Георги Караджов  и 37-годишния Лъчезар Димитров . Гласуваната помощ е в размер на 5 000 лв за лечение на Г. Караджов , както и 5 000 лв за лечение  на Л. Димитров.

По точка 18 съвета даде съгласие за актуализиране на състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Благоевград.

Общински съвет даде съгласие на заявления от г-н Иван Големеев – председател на УС на Туристическо дружество „Айгидик“ – Благоевград за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот – масивна двуетажна сграда, находяща се в м. Бодрост, землище с. Бистрица на Туристическо дружество „Айгидик“  – Благоевград, както и предоставяне под наем на общински нежилищен имот, на Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 3, офис № 24 на Туристическо дружество „Айгидик“- Благоевград.

Съвета даде съгласие на заявление от г-жа Виолета Антонова – председател на сдружение Българска асоциация за невромускулни заболявания за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот  с адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 4, офис № 31.

По точка 22 от дневния ред Общински съвет даде съгласие относно заявление от г-н Красимир Коцев – председател на сдружение „Съюз на инвалидите в България“ за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот с адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 4, офис № 34.

По точка 36 от дневния ред Общински съвет даде съгласие за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот, местност “Проевски чифлик- Ш.21” по кадастрална карта на Благоевград.,

По следващите точки от дневния ред съвета даде съгласие по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

– парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот № 73.1059, местност “Бегов андък” по плана на новообразуваните имоти на землище с. Рилци, общ. Благоевград;

– план за застрояване за имот с идентификатор 04279.124.8 в местността “Крушите” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “автомивка, автосервиз, офиси и магазин, паркинг и складова база за промишлени стоки”

– парцеларен план за трасе на външно електрозахранване до имот е № 005014, в землището на с. Изгрев, общ. Благоевград

– парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот местност “Под черквата” по кадастрална карта на Благоевград

– парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване до имот с идентификатор 04279.54.62, местност „Шейиица“ по кадастрална карта на Благоевград

– парцеларен план за трасе на кабел СрН от съществуващ СРС на ВЕЛ 20 кV „Айдарово“ до поземлен имот в местност „Мутишица“, землището Благоевград

– парцеларен план за уличен водопровод за захранване на имот, местност „Проевски чифлик- Ш.21” по кадастралната карта на Благоевград

– парцеларен план за трасе на водопровод в местността „Стара гара-  Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград

– изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот, местност „Валого” по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „винарска изба, курортна и спортно-развлекателна дейност”.

По  точка 71 от дневния ред съвет даде съгласие, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот, местност „Над междата“ по кадастрална карта на с. Покровник, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „офис сграда, бензиностанция-1 бр. дизелова колонка(цистерна до 30 тона), автосервиз, автомивка, склад за промишлени стоки, кафе и магазини”.

След изчерпване на дневния ред редовното заседание бе закрито. Следващото заседание на Общински съвет Благоевград ще се състои на 27 март от 09,30 часа.

 

Пирин Прес

Next Post

На 1 март 2020г. стартира новият сезон във въжен парк Благоевград

пт февр. 28 , 2020
 Атракционът ще бъде с работно време от 10:00 до 18:00 часа. Въженият парк ще бъде отворен, както в делничните, така и през почивните дни, при подходящи метеорологични условия. Входът ще бъде 1 лев. Атракционът се намира в местността „Бачиново“. Той е предпочитано място за забавление както от жителите, така и […]