Парламентът се събира извънредно за бюджета на 2 април

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева свиква извънредно заседание на парламента на 2 април 2020 г. от 13.00 часа, пише Пик.

В дневния ред на заседанието, свикано на основание чл. 78, т. 1 от Конституцията на Република България, са първото четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., внесен от Министерския съвет на 31 март 2020 г. и първото четене на проект за промени в Закона за енергетиката, внесени от народния представител Валентин Николов.

Пирин Прес

Next Post

Психиатри: Страхът от заразата може да е по-убийствен от коронавируса

вт мар. 31 , 2020
Ка­би­не­тът, ма­кар и със за­къс­не­ние, по­ка­ни пси­хи­ат­ри в Ме­ди­цин­ския съ­вет, кой­то ще ра­бо­ти по вре­ме на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние. Но про­пус­на да по­ка­ни пси­хо­ло­зи. А от си­ту­а­ци­я­та ще бъ­дем за­сег­на­ти всич­ки – не са­мо хо­ра­та с пси­хич­ни за­бо­ля­ва­ния, а и оне­зи, ко­и­то стра­дат от при­ну­ди­тел­на изо­ла­ция и ще за­гу­бят сво­и­те ус­тои […]