Психиатри: Страхът от заразата може да е по-убийствен от коронавируса

Ка­би­не­тът, ма­кар и със за­къс­не­ние, по­ка­ни пси­хи­ат­ри в Ме­ди­цин­ския съ­вет, кой­то ще ра­бо­ти по вре­ме на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние. Но про­пус­на да по­ка­ни пси­хо­ло­зи. А от си­ту­а­ци­я­та ще бъ­дем за­сег­на­ти всич­ки – не са­мо хо­ра­та с пси­хич­ни за­бо­ля­ва­ния, а и оне­зи, ко­и­то стра­дат от при­ну­ди­тел­на изо­ла­ция и ще за­гу­бят сво­и­те ус­тои – не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва ду­ма за лич­нос­тни вза­и­мо­от­но­ше­ния, или за фи­нан­со­ви проб­ле­ми, свър­за­ни с пред­сто­я­ща­та ре­це­сия. В Бъл­га­рия има дос­та­тъч­но кри­зис­ни пси­хо­ло­зи, ко­и­то до мо­мен­та не са би­ли по­тър­се­ни, но имат го­тов­ност да ока­жат по­мощ. Меж­ду пси­хо­ло­зи­те ве­че вър­ви един тек­ст, из­гот­вен от Иван Игов, кой­то раз­гра­ни­ча­ва от­дел­ни­те ета­пи на епи­де­ми­я­та и как хо­ра­та ре­а­ги­рат в ней­ния край. Пол­зва­ни са раз­лич­ни из­точ­ни­ци, ко­и­то оба­че опис­ват дос­то­вер­но как­во ни очак­ва, ако из­вън­ред­на­та си­ту­а­ция се про­то­чи.

Ду­ма­та „пан­де­мия“ ид­ва от гръц­ки и оз­на­ча­ва „всич­ки хо­ра“ (пан – всич­ки, де­мос – хо­ра, на­се­ле­ние). Тя точ­но опис­ва случ­ва­що­то се, ко­га­то се по­я­ви но­во и не­из­вес­тно ин­фек­ци­оз­но за­бо­ля­ва­не. То за­ся­га всич­ки – и за­ра­зе­ни­те и здра­ви­те. Чо­век мо­же да не за­бо­лее, но стра­хът от за­ра­за­та и стра­хът за жи­во­та на близ­ки­те и род­ни­ни­те по­ня­ко­га, мо­же да е по-убийс­твен от са­ма­та за­ра­за.

Как­во се случ­ва на прак­ти­ка? Как­то при вся­ка дру­га об­щес­тве­на зап­ла­ха или бед­ствие, пан­де­ми­я­та пре­ми­на­ва през раз­лич­ни фа­зи, ко­и­то е доб­ре да поз­на­ва­ме, за да зна­ем как­во да очак­ва­ме и как да ре­а­ги­ра­ме.

Как­ви са фа­зи­те на ре­ак­ции при бед­ствие?

Фа­за 1. Очак­ва­не. То­ва бе­ше фа­за­та пре­ди за­ра­за­та да дой­де при нас, в Бъл­га­рия. Всич­ки бях­ме на­яс­но, че ня­ма как да ни се раз­ми­не и то­ва по­раж­да­ше тре­во­га и нап­ре­же­ние. Та­зи фа­за про­дъл­жа­ва все още, но с очак­ва­не­то да се по­я­вят за­ра­зе­ни в на­шия град, в на­шия квар­тал, хо­ра ко­и­то поз­на­ва­ме и пр. За хо­ра­та, ко­и­то ня­мат близ­ки с ко­вид, очак­ва­не­то про­дъл­жа­ва и ги на­то­вар­ва пси­хи­чес­ки.

„Стандарт“

Пирин Прес

Next Post

Тестват всички депутати и служители в парламента за COVID-19

ср апр. 1 , 2020
От днес започва тестване на всички депутати и служители в парламента за коронавирус. Мярката се налага, след като стана ясно, че депутатът от ДПС Хасан Адемов е с положителна проба за COVID-19. Те ще бъдат тествани в две столични болници, съобщи Нова тв. Очаква се днес да започне и изследването с т.нар  бързи тестове. На […]